Podmienky účasti na výhernej hre

SOCIÁLNE SIETE A WEBOVÉ STRÁNKY

Výherné hry od Segafredo Zanetti SR na sociálnych sieťach, resp. na webových stránkach

Všeobecné podmienky účasti na výherných hrách Segafredo Zanetti SR (ďalej len Segafredo). Všetky výrazy v týchto podmienkach účasti, ktoré sa týkajú osôb, platia tak pre osoby ženského, ako aj mužského pohlavia.

Účasť na výherných hrách na webových stránkach Segafredo Zanetti SR, resp. na webových stránkach kampane, facebookových a instagramových kanáloch spoločnosti Segafredo a jej franšízingových partnerov, vyžaduje súhlas s týmito podmienkami účasti. Účasťou na týchto výherných hrách súhlasia účastníci s týmito pravidlami účasti.

 • Výhernú hru, resp. vyžrebovanie, poriada spoločnosť Segafredo a nemá žiadne prepojenie s facebookom alebo instagramom a nie je to facebookom žiadnym spôsobom sponzorované, podporované alebo organizované. Poskytnuté informácie budú použité výhradne na vyhodnotenie výhernej hry a na kontaktovanie výhercu, na určenie výhercu a na poskytovanie aktuálnych noviniek značky Segafredo. Účasť je dobrovoľná a nezávisí od zakúpenia produktov. Účasť na tejto výhernej hre a jej realizácia sa riadia nasledujúcimi ustanoveniami.
 • Výherné hry budú realizované v spolupráci a s podporou rôznych partnerov, ktorí sa zapodievajú tvorbou a vývojom výherných hier. Vyhodnotenie a vyžrebovanie berie na seba so spoločnosťou Segafredo organizátor výhernej hry.
 • Doba trvania výhernej hry a ukončenie účasti sú v rámci akcie samostatne uvedené na webovej stránke, na vstupnej stránke kampane alebo na sociálnych sieťach.
 • Účastník sa zúčastní výhernej hry, pričom uvedením osobných údajov, ktoré sú potrebné na realizáciu všetkých výherných hier, prostredníctvom like(u) alebo komentára pod príspevok o výhernej hre Segafredo na facebooku či instagrame vyjadruje svoj výslovný súhlas s týmito podmienkami účasti a prípadnými ďalšími pravidlami, ktoré sa môžu pri jednotlivých výherných hrách líšiť. Na účasť vo výhernej hre je potrebné uviesť na webovej stránke svoju emailovú adresu, príp. aj zodpovedať individuálnu otázku. Tieto podmienky účasti platia hneď od začiatku účasti.
 • Každý účastník podľa odseku 1 výslovne súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami účasti a s podmienkami a lehotami, ktoré sú zvlášť uvedené pri každej výhernej hre.
 • V prípade porušenia týchto podmienok účasti si ponechávame právo mať možnosť vyradiť účastníka z výhernej hry.
 • Oprávnenie na účasť majú osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike. Každá osoba sa môže zúčastniť hry len jedenkrát.
 • Účastníci vyhlasujú, že obsah ich komentárov alebo príspevkov k výhernej hre neporušuje práva tretej osoby, predovšetkým autorské a osobnostné práva. Pokiaľ sa vytvárania a rozvíjania príspevku účastníka zúčastnia iné osoby, musia tieto dať súhlas na jeho odoslanie a nasledujúce zverejnenie v rámci výhernej hry. To isté platí, pokiaľ bolo tretej osobe priznané zvláštne právo na predložené príspevky. Ak sú na predložených obrázkoch alebo fotografiách viditeľné iné osoby, musí byť od nich vyžiadaný súhlas s ich odoslaním a nasledujúcim zverejnením. Za toto ručí účastník, a nie organizátor výhernej hry či jeho partneri.
 • Vyhradzujeme si právo výlúčiť zo súťažnej hry nevhodné a urážlivé príspevky.
 • Podľa mechanizmu výhernej hry vyhráva komentár so správnou odpoveďou. V prípade väčšieho počtu správnych odpovedí rozhoduje žrebovanie. Pri všetkých ostatných variantoch vyhľadávania/určenia výhercu bude výherca vyžrebovaný generátorom náhodných čísiel.
 • Informovanie výhercu/výherkyne prebehne prostredníctvom komentáru, emailu alebo súkromnej správy. Výherca/výherkyňa bude pritom vyzvaný/á, aby sa prostredníctvom facebookovej správy, emailu alebo súkromnej správy u nás prihlásil/a a oznámil/a nám svoju adresu na zaslanie výhry.
 • Pokiaľ sa v prípade vecných cien nepodarí do siedmich dní nadviazať žiaden kontakt s výhercom, bude príslušná cena pridelená inému výhercovi.
 • Účastníci súhlasia s tým, že zaslané príspevky môžu byť až do odvolania používané na facebookových stránkach, instagrame a na webovej stránke.
 • Účastníci súhlasia s tým, že osobné údaje (meno na facebooku, emailová adresa, meno a priezvisko) budú zbierané a elektronicky ukladané.
 • Realizáciu výhernej hry a výber ceny má za úlohu spoločnosť Segafredo, resp. jej jednotliví partneri.
 • Dodacie podmienky na doručenie výhier stanovuje spoločnosť Segafredo a jej partneri.
 • V prípade problémov si vyhradzujeme právo výhernú hru zmeniť alebo ukončiť.
 • Po uplynutí doby trvania výhernej hry určí spoločnosť Segafredo výhercu/výhercov, ktorých vyberie z riadne doručených účastí na základe vlastnej slobodnej vôle. Každý účastník môže vyhrať iba raz.
 • V prípade výhry bude spoločnosť Segafredo účastníka informovať písomne (súkromnou správou na sociálnych sieťach alebo emailom). Výherca je povinný do siedmich dní od doručenia správy oznámiť spoločnosti Segafredo, či výhru prijíma. Pôvodne vyžrebovaný výherca nemá žiaden nárok na náhradu od spoločnosti Segafredo alebo jej partnerov. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné. Nároky na výhru nie sú prenosné na iné osoby.
 • Právna cesta je vylúčená.

 

Segafredo Zanetti SR facebooková výherná hra prebieha od:

ADRESA / KONTAKTNÉ ÚDAJE POBOČKY

Ochrana osobných údajov

Aby ste sa mohli zúčastniť výhernej hry, je potrebné sa registrovať. Nárok na registráciu však nevzniká. Účasťou na tejto výhernej hre vyjadruje účastník výslovný súhlas s tým, že Segafredo bude počas doby trvania výhernej hry a mimo tejto doby ukladať údaje potrebné na realizáciu výhernej hry. Účastník má právo kedykoľvek vyžadovať informácie o rozsahu ukladania svojich osobných údajov a kedykoľvek písomne v textovej forme (napr. emailom) svoj súhlas s ukladaním svojich údajov odvolať, a tým odstúpiť od účasti.

 

Tu nájdete vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.segafredo.at/datenschutz/

Tu nájdete tiráž: https://www.segafredo.at/impressum/

 

Novinky