Podmienky účasti na výhernej hre

SOCIÁLNE SIETE A WEBOVÉ STRÁNKY

1. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Segafredo Zanetti SR spol. s r.o. Trnavska cesta 50 821 02 Bratislava 2, (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vyhlasuje súťaž na stránkach https://www.facebook.com/SegafredoSK alebo https://www.instagram.com/segafredoslovakia/ (ďalej len „Súťaž”).

2. Účasť v Súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá vstúpi do Súťaže komentárom pod súťažným príspevkom či inou požadovanou aktivitou (ďalej len „Súťažiaci”). Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Slovenskej republike, zamestnanci Usporiadateľa, osoby týmto osobám blízke a ďalej akékoľvek ďalšie osoby, ktoré sa svojou činnosťou podieľajú na tejto Súťaži. Každá osoba sa môže zúčastniť iba raz.

Účasťou v Súťaži prijímajú Súťažiaci tieto Podmienky účasti v Súťaži.

Súťažiaci sú uzrozumení s tým, že doručené súťažné príspevky môžu byť až do odvolania používané na sociálnych sieťach spoločnosti Segafredo Zanetti SR spol. s r.o.

Súťažiaci sú uzrozumení s tým, že osobné údaje (mená, ktoré na sieťach Facebook a Instagram používajú) sú zhromažďované a ukladané v elektronickej podobe.

Súťažiaci vyhlasujú, že obsah ich komentárov alebo príspevkov k Súťaži neporušuje práva tretej osoby, predovšetkým autorské a osobnostné práva. Ak sa na vytváraní a zobrazení príspevku Súťažiaceho zúčastňujú iné osoby, musia vyjadriť súhlas s jeho odoslaním a neskorším zverejnením v rámci Súťaže. To isté platí, ak bolo tretej osobe priznané osobitné právo na predložené príspevky. Tiež ak sú na predložených obrázkoch alebo fotografiách viditeľné iné osoby, musí byť vyžiadaný ich súhlas s odoslaním a neskorším zverejnením. Za dodržanie spomínaných práv tretích osôb ručí Súťažiaci, nie usporiadateľ Súťaže a jeho partneri.

3. Mechanika Súťaže
Účasť v Súťaži je možná v období, ktoré bolo uvedené v príslušnom príspevku informujúcom o Súťaži. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že vloží komentár pod súťažný príspevok uverejnený Usporiadateľom na sociálnych sieťach. Súťažné komentáre nesmú mať pornografický, erotický, násilný, rasistický či inak nevhodný obsah. Súťažné komentáre ďalej nesmú porušovať autorské práva alebo inak zasahovať do práv tretích osôb, obsahovať zmienku o konkurencii spoločnosti Segafredo Zanetti alebo fotografiu konkurenčného produktu, byť v rozpore s dobrými mravmi, porušovať pravidlá sociálnej siete Facebook a Instagram či právne predpisy Slovenskej republiky. V opačnom prípade si usporiadateľ vyhradzuje právo vyradiť akýkoľvek súťažný komentár zo Súťaže alebo prípadne urobiť ďalšie opatrenia podľa týchto Pravidiel. V prípade, že súťažný komentár bude porušovať tieto Pravidlá a usporiadateľovi v tejto súvislosti vznikne akákoľvek ujma, zaväzuje sa Súťažiaci túto ujmu v plnej výške uhradiť.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisia.

Podľa mechaniky Súťaže vyhráva komentár so správnou odpoveďou. V prípade väčšieho počtu správnych odpovedí rozhoduje žreb. V prípade iných variantov stanovení bude výherca vyžrebovaný generátorom náhodných čísel. Informovanie výhercu / výherkyne prebehne prostredníctvom komentára, e-mailu alebo súkromnej správy. Výherca / výherkyňa je pritom vyzývaný, aby sa prostredníctvom facebookovej správy, e-mailu alebo súkromnej správy prihlásil /a a oznámil /a svoju adresu pre zaslanie výhry. Ak sa v prípade vecných cien nepodarí nadviazať do 7 dní žiadny kontakt s výhercom, bude príslušná cena pridelená inému výhercovi. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie, či nedoručenie oznámenia o výhre alebo za stratu, poškodenie, zničenie výhry samotnej z dôvodov spočívajúcich na strane Súťažiaceho. Nároky pôvodne vylosovaného výhercu na náhradu od usporiadateľa alebo jeho partnerov sú vylúčené. Výplata výhry v hotovosti nie je možná. Nároky na výhru nie sú prenosné na iné osoby. Vymáhanie výhry právnou cestou je vylúčené.

4. Trvanie súťaže
Čas trvania danej Súťaže je uvedená na webovej stránke Usporiadateľa, na vstupnej stránke kampane / súťaže alebo v súťažnom príspevku na sociálnych médiách.

5. Ochrana osobných údajov
https://segafredo-zanetti.sk/gdpr/

6. Všeobecné ustanovenia
Organizátor a usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo pravidlá Súťaže kedykoľvek upraviť, či Súťaž zrušiť bez udania dôvodov. V prípade, že sú jednotlivé ustanovenia podmienok účasti neplatné alebo sa neplatnými stanú, zostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá.

7. Kontakty
https://segafredo-zanetti.sk/kontakt/

Novinky