Information

Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobních údajů, informace poskytované subjektům údajů

Osobní údaje zákazníka (fyzických osob) jsou zpracovávány v souladu s nařízením (EÚ) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů (dále také „obecné nařízení“ nebo „GDPR“). Subjekty údajů, tj. Odberatelia – fyzické osoby mají právo na informace od správce podle čl. 13 obecného nařízení o shromažďování osobních údajů. Tento Dodavatel čoby správce osobních údajů v souladu s Obecným nařízením tak rubi a produkty tyto informace:

1.1. Informace o správcích a základní pojmy

Správcem osobních údajů je pohlaví. SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s ro, která zpracovává osobní údaje subjektů údajů – zákazníků v souladu s Obecným nařízením. Předplatitelé – fyzické osoby jsou tzv. subjektů údajů. Subjekt údajů není právnickou osobou. Údaje týkající se právnické osoby nejsou osobními údaji, s výjimkou kontaktních údajů fyzické osoby v právnické osobě. Kontaktní údaje na správce:

SEGAFREDO ZANETTI SZ spol. s ro, adresa Trnavská 50, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,

emailový kontakt: info@segafredo-zanetti.sk.

Osobní údaje jsou obecným nařízením definovány jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“), identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby. Spracováním sa rozumi jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny za použití nebo bez pomoci automatizovaných postupů, je-li např. shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo změna, vyhledávání, procházení,

1.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů (Odberateľov – fišíčič osob), které správce zpracovává, pokud tyto: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, datum narození, e-mail, telefon.

1.3. Účel právního, právní titul, doba a spóbó práfnónia

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů:

a) Za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů pro tyto účely nemůže správce přidávat produkty. Správce ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje souhlas subjektů údajů. Osobní údaje zpracovávané s tímto titulem zpracovává správce po dobu 5 let od přidání zboží, aby se předešlo případným soudním sporům či soudním sporům s titulem plnění smlouvy.

b) Za účelem plnění zákonných povinností. Fakturační údaje Zákazníka zůstávají v databázi ve formě faktur i poté, co subjekt údajů případně zruší svou registraci v databázi Poskytovatele. Faktury vystavené Dodavatelem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb. Ke dni s přidanou hodnotou archivováno do 10 let od data vydání. Z důvodu nutnosti doložení právního důvodu před vystavením faktur je po 10 letech ode dne ukončení smlouvy jak smlouva, tak kupní smlouva uzavřená s Kupujícím archivována. Osobní údaje pro tyto účelové uvedené v bodech s názvem plnění smluv a plnění právních povinností vůči správci jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění těchto účelů a po dobu nezbytnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. předpisy. Osobní údaje jsou následně vymazány nebo anonymizovány.

c) Na základě souhlasu subjektů údajů za účelem marketingové komunikace, newsletterů a podobně. Tento souhlas uděluje subjekt formou samostatného dokumentu. Takový souhlas může dotčená osoba kdykoli odvolat. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektů údajů jsou zpracovávány podle doby, na kterou byl souhlas udělen, např. do dne, než bol zlodás so právem osobních údajů subjektu údajů odvolán. Osobní údaje jsou následně vymazány nebo anonymizovány. Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně. Správce vede záznamy o všech činnostech, ručních i automatizovaných, které zahrnují zpracování osobních údajů.

1.4. Informace o právech subjektů údajů

Každá identifikovatelná fyzická osoba nebo subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům. To zahrnuje stejné právo získat od provozovatele:

  • potvrzení, že zpracovává osobní údaje,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým budou nebo budou osobní údaje zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce zpracování nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu, o všech dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud je nezískáme od subjektu údajů, ve skutečnosti , již existuje automatizované rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při poskytování údajů mimo EU,
  • v případě nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob a kopie osobních údajů.

Hore uvedené informace a oznámení požadované kupujícím poskytne dodavatel bezplatně. V případě zabalené žádosti je Poskytovatel oprávněn účtovat přiměřený poplatek za kopii osobních údajů. Právo na potvrzení zpracování osobních údajů a informací lze uplatnit e-mailem na elektronickou adresu Poskytovatele info@segafredo-zanetti.sk.

b) Právo na opravu nepřesných osobních údajů.

c) Právo na výmaz Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, kterých se týká, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů může subjekt údajů uplatnit e-mailem na správce info@segafredo-zanetti.sk. Připadný výmaz provede správce neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení žádosti od subjektu údajů.

d) Právo na omezení zpracování Subjekt údajů má právo na omezení zpracování do doby řešení, pokud popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud vznese námitku proti jejich zpracování, a to prostřednictvím e- poštou na adresu správce info@segafredo- zanetti.sk

e) Právo na oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování Subjekt údajů má právo na oznámení od správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

f) Právo na přenositelnost osobních údajů Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se týkají správce, ve strukturovaném, snadno použitelném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o přenos tyto údaje jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohla být nepříznivě dotčena práva třetích osob, nelze subjekty údajů uspokojit.

g) Právo odvolat souhlas s osobními údaji

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné kdykoliv odvolat. Odstoupení musí být učiněno výslovným, srozumitelným a konkrétním projevem vůle, a to buď emailem na elektronickou adresu správce info@segafredo-zanetti.sk nebo poštou na adresu správce uvedenou v úvodu obchodních podmínek.

h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro něj mělo včas malé právní účinky nebo významný dopad. Správce prohlašuje, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského zásahu s právními účinky na subjekty údajů.

i) Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů

j) Ochrana osobních údajů. Správce shromažďuje a uchovává osobní údaje přidělené subjektům údajů, jakož i osobní údaje technického charakteru získané při plnění kupní smlouvy prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce prohlašuje, že přijal veškerá aktuálně platná opatření k ochraně jeho údajů před neoprávněným přístupem třetích osob. V případě zjištění jakéhokoli závažného porušení ochrany osobních údajů je správce povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu, a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, dozorovému úřadu a přijmout vhodná nápravná opatření.

k) Další příjemci osobních údajů – právadália. Správce při plnění svých závazků a závazků s kúpnych zmlúv využívá třetí osoby a to jsou konkrétní externí přepisovací společnosti s cílem dodat zboží zákazníkovi. S těmito stavebními firmami má uzavřené zpracovatelské smlouvy.

Správce může při plnění zákonných povinností poskytovat osobní údaje správním úřadům a orgánům stanoveným platebními zákony. Subjekt údajů si je vědom toho, že správce může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo splnit svou zákonnou povinnost (například v soudním nebo správním řízení). Osobní údaje nejsou poskytovány až do uložení.

l) Mlčenlivost Správce a další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat osobní údaje dotčených osob, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Toto mlčení trvá i po skončení vztahu se subjekty údajů. Osobní údaje nebudou bez souhlasu subjektů údajů poskytnuty žádné další třetí straně.

 

Vyhláška o ochrane údajov pre dodávateľov a poskytovateľov služieb
Vyhláška o ochrane údajov pre franšízantov a potenciálnych franšízantov
Vyhláška o ochrane údajov pre zákazníkov
Data protection

Novinky