Information

Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov, informácie poskytované subjektom údajov

Osobné údaje odberateľa (fyzických osôb) sú spracovávané v súlade s nariadením (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej tiež “Všeobecné nariadenie” alebo “GDPR”). Subjekty údajov, t. j. Odberatelia – fyzické osoby majú právo na informácie od správcu podľa čl. 13 Všeobecného nariadenia v čase získania osobných údajov. Týmto Dodávateľ čoby správca osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia tak robí a poskytuje nasledujúce informácie:

1.1. Informácie o správcovi a základné pojmy

Správcom osobných údajov je spol. SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r. o., ktorý spracováva osobné údaje subjektov údajov – zákazníkov v súlade s Obecným nariadením. Odberatelia – fyzické osoby sú tzv. subjekty údajov. Subjektom údajov nie je právnická osoba. Údaje vzťahujúce sa k právnickej osobe nie sú osobnými údajmi, okrem kontaktných údajov fyzických osôb u právnickej osoby. Kontaktné údaje správcu:

SEGAFREDO ZANETTI SZ spol. s r. o., adresa sídla Trnavská 50, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,

emailový kontakt: info@segafredo-zanetti.sk.

Osobné údaje sú Obecným nariadením definované ako všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ( “subjekt údajov”), identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napr. meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor  alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Spracovaním sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou alebo bez  pomoci automatizovaných postupov, ako je napr. zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovaní, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.

1.2. Rozsah spracovávaných osobných údajov

Osobné údaje subjektov údajov  (Odberateľov – fyzických osôb), ktoré správca spracováva, ako nasledujúce: meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, dátum narodenia, e-mail, telefón.

1.3. Účel spracovania, právny titul, doba a spôsob spracovania

Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje subjektov údajov:

a) Na účely plnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely nemôže správca tovar dodať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje správca súhlas subjektov údajov. Osobné údaje spracovávané z tohto titulu správca spracováva po dobu 5 rokov od dodania tovaru, pre prípad riešenia reklamácií a prípadných súdnych sporov z titulu plnenia kúpnej zmluvy.

b) Na účely plnenia právnej povinnosti. Fakturačné údaje Odberateľa zostávajú v databáze v podobe faktúr aj potom, čo subjekt údajov prípadne zruší svoju registráciu v databáze Dodávateľa. Faktúry vystavenej Dodávateľom sú v súlade s § 35 českého zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj kúpne zmluvy uzatvorenej s Odberateľom. Osobné údaje pre tieto účely uvedené v bodoch z titulu plnenia zmluvy a plnenia právnej povinnosti správcu sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto účelov a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

c) Na základe súhlasu subjektov údajov a to za účelom zasielania marketingových oznámení, newsletterov a pod. Tento súhlas udeľuje subjekt formou samostatného dokumentu. Takýto súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Osobné údaje spracované na základe súhlasu subjektov údajov sú spracovávané po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, popr. do dňa, než bol súhlas so spracovaním osobných údajov subjektom údajov odvolaný. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Správca spracováva osobné údaje automatizovane i ručne. Správca vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných, tak automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

1.4. Informácie o právach subjektov údajov

Každá identifikovateľná fyzická osoba ako subjekt osobných údajov, ktorá preukáže totožnosť, má nižšie uvedené práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom. To zahŕňa jednak právo získať od prevádzkovateľa:

  • potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
  • informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu , práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
  • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

Hore uvedené informácie a oznámenie požadované Odberateľom, poskytne Dodávateľ bezplatne. V prípade opakovanej žiadosti bude Dodávateľ oprávnený za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok. Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie je možné uplatniť prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu Dodávateľa info@segafredo-zanetti.sk.

b) Právo na opravu nesprávnych údajov Odberateľ čoby subjekt údajov má právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude Dodávateľ spracovávať.

c) Právo na výmaz Subjekt údajov má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak správca nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Právo na vymazanie osobných údajov môže subjekt údajov uplatniť prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu správcu info@segafredo-zanetti.sk. Prípadný výmaz vykoná správca bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od prijatia žiadosti zo strany subjektu údajov.

d) Právo na obmedzenie spracovania Subjekt údajov má do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu správcu info@segafredo-zanetti.sk.

e) Právo na oznámenia opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovania Subjekt údajov má právo na oznámenia zo strany správcu v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovanie osobných údajov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov Subjekt údajov má právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať správcu o odovzdaní týchto údajov inému správcovi. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno žiadosti subjektov údajov vyhovieť.

g) Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné vykonať výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle a to buď prostredníctvom emailu na elektronickú adresu správcu info@segafredo-zanetti.sk alebo poštou na adresu správcu uvedenú v úvode týchto obchodných podmienok.

h) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Správca uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre subjekty údajov.

i) Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

j) Ochrana osobných údajov. Správca zhromažďuje a uchováva subjektom údajov zadané osobné údaje, ako aj osobné údaje technického charakteru získané v priebehu realizácie kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronických nosičov informácií v zabezpečenej databáze. Správca chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Správca prehlasuje, že podnikol všetky možné, v súčasnosti známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade zistenia akéhokoľvek závažného porušenia zabezpečenia osobných údajov je správca povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu a pokiaľ možno do 72 hodín od okamihu, keď sa o ňom dozvedel dozornému úradu a zabezpečiť primeranú nápravu.

k) Ďalší príjemcovia osobných údajov – spracovatelia. Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností z kúpnych zmlúv využíva tretie subjekty a to konkrétne externé prepravné spoločnosti s cieľom doručenia dodávky tovaru Odberateľom. S týmito prepravnými spoločnosťami má uzavreté spracovateľské zmluvy.

Správca môže v rámci plnenia svojich zákonných povinností poskytovať osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnými právnymi predpismi. Subjekt údajov berie na vedomie, že správca môže byť povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona alebo na splnenie svojej zákonnej povinnosti (napr. v rámci súdnych či správnych konaní). Osobné údaje nie sú poskytované do zahraničia.

l) Mlčanlivosť Správca i ďalší príjemcovia osobných údajov, ktorí budú spracovávať osobné údaje dotknutých osôb, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so subjektami údajov. Bez súhlasu subjektov údajov nebudú osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Vyhláška o ochrane údajov pre dodávateľov a poskytovateľov služieb
Vyhláška o ochrane údajov pre franšízantov a potenciálnych franšízantov
Vyhláška o ochrane údajov pre zákazníkov
Data protection

Novinky